måndag 13 februari 2012

Kallelse till årsmöte

Föreningen Tango i Gällivare kallar härmed till årsmöte fredagen den 2 mars kl 19.00 på SPF lokalen i Gällivare.

Förslag till dagordning

1. Fråga om mötet utlysts i laga ordning.
2. Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötets protokoll.
3. Styrelsens verksamhetsberättelse, inkl. årsboksslut.
4. Revisorns berättelse.
5. Ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Val av styrelseledamöter enligt § 5.
7. Val av revisorer enligt § 6.
8. Val av valberedning enligt § 7.
9. Fastställande av avgifter.
10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem till styrelsen senast en månad före årsmötet.
11. Övriga ärenden.

Inga kommentarer: